Nieuws

Nieuws

Mededelingen, aankondigingen en updates over HNS.

Webinar terugkijken – Afronding HNS

Op woensdag 17 april 2019 heeft er weer een webinar plaatsgevonden. Onderwerpen als release 1.0, change- en releaseproces, S&P en DVS kwamen aan bod. Projectmanager Walter Groen, projectleider Manon Blom, IT manager Machiel Pronk en changemanager Desiree Schipper zijn hierover aan het woord geweest. De webinar is terug te kijkenRead More →

0 comments

Livegang DVS & freeze periode

Afgelopen week zijn de laatste hertesten uitgevoerd voor de DVS functionaliteit. Naar aanleiding van deze testresultaten is er een “GO” gegeven voor de livegang van DVS op de vernieuwde Studielink applicatie. Op deze pagina zijn nogmaals de belangrijkste aandachtspunten te vinden en kan je de voortgang van de livegang volgen.Read More →

0 comments

Naleveringen in het vernieuwde Studielink

Afgelopen periode hebben de nodige verschuivingen plaatsgevonden omtrent de testplanningen en live-gang data. Dit heeft gevolgen gehad voor de gehele planning van de naleveringen binnen het HNS project. Het onderstaande overzicht geeft de huidige planning weer voor de komende periode betreft het testen en uitrollen van naleveringen op productie. DVSRead More →

0 comments

Testtrajecten Collegegeldhalvering en Herinschrijven

Eerder is gecommuniceerd dat de testtrajecten van Collegegeldhalvering en Herinschrijven op verschillende data van start zouden gaan en parallel aan elkaar zouden plaatsvinden. Voor de testers zou dit echter betekenen dat diverse testscenario’s tweemaal getest zouden moeten worden. Voortschrijdend inzicht heeft daarom doen besluiten om deze twee testtrajecten te combineren.Read More →

0 comments

BRINcode voor oude/onbekende instellingen

De afgelopen weken zijn er diverse issues geweest met oude vooropleidingen die werden aangeleverd op onbekende BRINcodes (scholen) door de onderwijsinstellingen, waardoor er problemen werden veroorzaakt in de rest van de inschrijfketen. Het gaat hier om vooropleidingen die worden aangeleverd op door de onderwijsinstelling bedachte “fake” BRINcodes. Het is nietRead More →

0 comments

DVS-testen en S&P (her)test

Verschuiving DVS-testen Zoals in landelijke overleggen is aangegeven zou op maandag 18 februari de ketentest starten voor de DVS functionaliteit in de Studielink applicatie. Helaas verloopt de aansluiting met de IND-testomgeving moeizamer dan gepland en moest de start worden uitgesteld. Ondanks alle inspanningen die zijn geleverd, is het nog nietRead More →

0 comments

Handleiding Dashboard Instellingen

Er is een nieuwe versie van de Handleiding Dashboard Instellingen beschikbaar. In deze aangepaste versie is informatie toegevoegd betreft de naleveringen Herinschrijven en DVS. De meest recente conceptversie van de handleiding is hier te downloaden: Handleiding Dashboard Instellingen V095 RC3 Stichting Studielink waarborgt de kwaliteit en volledigheid van de handleiding.Read More →

0 comments

Hergebruik DIM

Met het oog op de naderende betaaltermijn voor tussentijdse instroom willen we jullie de procesbeschrijving van Hergebruik DIM onder de aandacht brengen. Anders dan voorheen is het nu ook mogelijk dat een DIM hergebruikt wordt bij een nieuwe inschrijving. De student heeft de mogelijkheid om zijn/haar eerder afgegeven DIM-betaling opnieuwRead More →

0 comments

Bekende problemen rondom inloggen

We ontvangen veel vragen van studenten die problemen ondervinden met inloggen op Studielink. Op info.studielink.nl hebben we een overzicht van de meest voorkomende vragen met de bijbehorende oplossingen gepubliceerd. Dit overzicht is te vinden onder de subkop ‘actueel’. Onderwijsinstellingen kunnen dit overzicht raadplegen of de studenten hiernaar verwijzen. Staat deRead More →

1 comment

Stand van zaken december 2018

Op dit moment is de nieuwe Studielink applicatie bijna 2 maanden in gebruik. Zoals doorgaans het geval is bij de vervanging van een dergelijk grote applicatie zijn er bij de ingebruikname van Studielink aanloopproblemen aan de orde geweest. Hoewel leverancier QDelft zich hier ook op had voorbereid, is er sprakeRead More →

0 comments

Samenvoegen en Msg04

Tijdens het samenvoegen van studenten accounts is opgemerkt dat er een msg04 verwacht kan worden met een afmelding van het account (‘deletion’ i.p.v.  het huidige ‘update). Echter, het verbreken van een Studielink relatie is een functionaliteit/story die pas in HNS versie 1.0 zal worden opgeleverd. Het proces fungeert hetzelfde alsRead More →

0 comments

Aanpak samenvoegen

De afgelopen periode hebben QDelft, de instellingen en Studielink meermaals het proces rondom samenvoegen van studentaccounts getest. Vandaag is de functionaliteit ‘Samenvoegen accounts’ in gebruik genomen op productie. Hierbij lichten wij kort de werkwijze toe: Er is een overzicht bijgehouden van instellingen waar deze functionaliteit wel/niet succesvol mee is getest;Read More →

0 comments

Start Studielink Incident Manager

Sinds de livegang van de vernieuwde Studielink applicatie hebben we te maken met veel issues rondom de nieuwe applicatie. Om een goed overzicht te houden op de issues, het oplossen en het prioriteren van de issues is besloten om tijdelijk een Incident Manager aan te stellen. Waar gaat de IncidentRead More →

0 comments

Meldingen weer zichtbaar in oude brokerlog

Tijdens de themabijeenkomst S&P hebben instellingen aangegeven dat het prettig zou zijn als de berichten naar studenten in de oude brokerlog zichtbaar zouden zijn. Daarom heeft CACI op donderdag 15 november deze functionaliteit weer aangezet, waardoor de mededelingen weer zichtbaar zijn voor alle dashboard gebruikers die dit voorheen ook kondenRead More →

0 comments

Releasenotes voortaan op Studielink Platform gepubliceerd

Vanochtend is RC8 opgeleverd op de productie omgeving van Studielink. Tot voor kort werden de Releasenotes via de projectwebsite gedeeld. Met de livegang van de vernieuwde Studielink applicatie zullen de Releasenotes voortaan op het Studielink Platform geplaatst worden. De Releasenotes zijn hier terug te vinden. Vragen over de Releasenotes kunnenRead More →

0 comments

Volg direct de status van Studielink omgevingen

Sinds een aantal weken is de vernieuwde Studielink applicatie live op productie. Graag willen wij alle instellingen inzicht geven in de meest actuele status van Studielink. Gebruikers kunnen zich daarom abonneren via http://statusstudielink.qdelft.nl/ Als abonnee op deze pagina ontvang je per mail een bericht over lopende incidenten, onderhoud en releases die plaatsvindenRead More →

0 comments

Informatie over incomplete machtiging

Zoals bekend is op 10 oktober 2018 de vernieuwde Studielink applicatie in gebruik genomen door studenten. Na openstelling van de vernieuwde applicatie is gebleken dat bij een aantal studenten onterecht de indicator ‘digitale machtiging is verstuurd naar de onderwijsinstelling’ verschijnt. Aangezien desbetreffende studenten in het oude Studielink nog geen machtigingRead More →

0 comments

Update: Levering managementinformatie

Afgelopen maandag zijn jullie geïnformeerd over de planning van levering van managementinformatie. Bij de levering van de Tel- en Sleutelbestanden treedt een aantal incidenten op, wat leidt tot vertraging van levering van desbetreffende bestanden. Momenteel worden deze incidenten opgelost door Studielink en QDelft. Naar verwachting is de levering daarom metRead More →

0 comments

Doorverwijslinks naar Studielink

Er is opgemerkt dat sommige instellingen op hun instellingswebsite de URL http://app.studielink.nl of https://app.studielink.nl gebruiken om studenten door te linken naar Studielink. Dit adres verwijst naar de oude Studielink applicatie van CACI. Deze URL wordt vaak gebruikt in combinatie met de BRIN-URL om studenten direct te verwijzen naar de instellingsomgeving binnenRead More →

0 comments

Animatie gebruik vernieuwde Studielink-applicatie

Studenten kunnen vanaf heden de vernieuwde Studielink-applicatie bereiken. Om studenten te informeren over de werking van de applicatie, is er een animatie geproduceerd. De animatie geeft studenten een instructie over de handelingen die zij dienen te volgen om van de Studielink-applicatie gebruik te kunnen maken. De animatie wordt op info.studielink.nlRead More →

0 comments

Wijziging in inzage Jira meldingen

Komende maandag 15 oktober wordt een verandering in het inzien van meldingen in Jira doorgevoerd. Op dit moment kunnen instellingen met een Jira account alle meldingen inzien. Dit komt voort uit de inrichting die nodig was voor de verschillende ketentests. Dit is onwenselijk voor productiemeldingen in verband met informatiebeveiligingsrichtlijnen. ErRead More →

0 comments

DVS volledig beschikbaar, brokerberichten oud Studielink

DVS is weer volledig beschikbaar voor gebruik, dus ook het Dashboard is weer toegankelijk voor gebruikers van DVS. Daarnaast willen we jullie nog wijzen op de andere functionaliteiten die nog in het oude Studielink beschikbaar zijn. DVS Functionaliteit in het oude Studielink De DVS functionaliteit van Studielink verloopt nog viaRead More →

0 comments

Animatie freezeperiode

Om studenten te informeren over de ‘freeze’ periode van Studielink, is er een animatie geproduceerd. De animatie zal op de storingspagina verschijnen tussen 1 – 10 oktober. Deze animatie kan ook worden gebruikt door instellingen op hun eigen informatiekanalen om studenten zo volledig mogelijk te informeren. De animaties zijn zowelRead More →

0 comments

Aandachtspunten inrichting Dashboard Instellingen

Graag willen wij met betrekking tot de inrichting van het Dashboard Studielink nog een aantal zaken onder de aandacht brengen. Onderstaande is al eerder gecommuniceerd via het document impact genomen besluiten en het document handleiding inrichting dashboard, maar evengoed lichten wij nog een aantal zaken uit. Werking betaaldatum vanaf enRead More →

0 comments

Detailinformatie HNS

Graag willen wij jullie informeren over een aantal zaken. Livegang HNS Op basis van de notitie van vorige week aan dossierhouders en de reacties die we daarop hebben ontvangen, hebben we het definitieve besluit genomen dat: De frontoffice voor studenten sluit op 30 september 23:59 uur. De midoffice sluit opRead More →

0 comments

Mijlpaal: Go-advies livegang HNS op 10 oktober!

Nadat de Wijzigings Advies Raad (WAR) en de Stuurgroep HNS vorige week al een unaniem Go-advies met betrekking tot de livegang afgaven, heeft ook het bestuur Studielink ingestemd met een livegang van Het Nieuwe Studielink in oktober. Dit is een mooie mijlpaal op de weg naar een nieuw Studielink! DeRead More →

0 comments

Terugkoppeling go/no-go moment

Voorafgaand aan 4 oktober 2018, de beoogde go-live datum van Het Nieuwe Studielink (HNS), zijn drie momenten gedefinieerd waarop expliciet en formeel besluitvorming plaatsvindt omtrent het live gaan van de applicatie. Het eerste moment heeft plaatsgevonden op 18 mei 2018. Vorige week heeft de stuurgroep HNS een besluit genomen tijdensRead More →

0 comments

Planning DVS

Om meer ruimte in de planning van het project te creëren heeft het projectteam het voorstel uitgewerkt om DVS later na de livegang van 4 oktober 2018 (naar verwachting februari 2019) in gebruik te nemen. De WAR heeft de stuurgroep geadviseerd en was eenduidig: de keuze tot uitstel van DVSRead More →

0 comments

Webinar 12 juli terugkijken

Op donderdag 12 juli heeft de projectmanager van HNS, Walter Groen, een webinar gegeven om instellingen op de hoogte te stellen van het advies vanuit de WAR en Stichting Studielink en uitleg te geven over welk advies hij neer gaat leggen bij de stuurgroep. De webinar is terug te kijkenRead More →

0 comments

Advies WAR tweede go/no-go moment

Op woensdag 11 juli jl. werd de WAR gevraagd een advies te geven met betrekking tot de voortgang van Het Nieuwe Studielink. Tijdens de WAR-vergadering hebben de leden, vertegenwoordigers van de instellingen, zich uitgesproken over de huidige status. Over het algemeen heeft de meerderheid op dit moment weinig vertrouwen inRead More →

2 comments

Authenticatie

Eén van de eisen bij de aanbesteding aan de nieuwe leverancier is dat de huidige Vasco tokens in Het Nieuwe Studielink vervangen moeten worden door een andere oplossing voor 2 factor authenticatie. Voor de lange termijn is een pilot in ontwikkeling waarin het gebruik van ‘SURFconext Sterke Authenticatie’ verkend wordt.Read More →

0 comments

Q&A Authenticatie Het Nieuwe Studielink

Hieronder staan de meest gestelde vragen mét antwoord over Authenticatie in Het Nieuwe Studielink. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, mail deze dan naar nieuw@studielink.nl, dan beantwoorden wij de vraag zo snel mogelijk.Read More →

1 comment